Back to top

Haven mag eventuele witsnuitlibel niet zomaar verwijderen

Haven Amsterdam krijgt niet op voorhand ontheffing om eventuele gevlekte witsnuitlibellen en andere beschermde soorten te verwijderen als een terrein ten noordwesten van de Afrikahaven na 10 jaar in gebruik wordt genomen. Volgens de Raad van State is zo’n ontheffing niet nodig omdat de kans klein is dat deze soorten in het gebied zullen voorkomen.

Het terrein doet mee aan de pilot ‘Tijdelijke natuur’ waarbij de natuur zijn gang kan gaan op braakliggende terreinen. De beheerder krijgt op voorhand een ontheffing om de natuur weer te mogen verwijderen als het terrein in gebruik wordt genomen. Milieucentrum Amsterdam was tegen de ontheffing.

De haven heeft deze ontheffing ten aanzien van een aantal plant- en diersoorten inderdaad gekregen, maar niet ten aanzien van de heikikker, kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, noordse winterjuffer en het heideblauwtje. De overheid zegt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze soorten in het gebied zullen voorkomen en mocht dit toch gebeuren dan kan er alsnog een ontheffing worden geregeld. Haven Amsterdam wilde op voorhand ontheffing voor deze soorten omdat ‘de natuur vaak dynamischer blijkt te zijn dan vooraf verwacht’, maar de Raad van State ging hier niet in mee.

25 July 2012 |