Vragen over mollenklemmen en afschieten konijnen

Nieuws uit Amsterdam publiceert niet-commerciële persberichten over Amsterdam van andere organisaties. De redactie beslist over plaatsing en past eventueel de titel aan. De afzender van het persbericht is verantwoordelijk voor de inhoud van het bericht. RSS-feed hier, twitter hier.
Afzender: 
VOZ
Datum persbericht: 
26-4-2012

Het DB van Stadsdeel Zuid heeft ervoor gekozen om de overlast van konijnen op de sportvelden en mollen in parken op te lossen via het afschieten van konijnen en zetten van mollenklemmen. Het nadeel van de afschotmethode is het feit dat vooral oudere, zieke en zwakke dieren gedood worden en de sterke exemplaren die overblijven zich zeer snel voortplanten zodat de populatie weer snel aangroeit.

De Dierenbescherming Amsterdam heeft alternatieven aangedragen om deze overlast aan te pakken, maar het DB heeft deze voorstellen afgewezen en blijft gebruik maken van de dieronvriendelijke methoden.

De bewonerspartij Vereniging Ons Zuid heeft de volgende vragen:

1. Het DB is ervan op de hoogte dat de afschotmethode en het plaatsen van mollenklemmen niet effectief is en het tegenovergestelde effect heeft. Waarom kiest zij er dan toch voor deze methoden voort te zetten en niet de adviezen van de Dierenbescherming Amsterdam op te volgen?

2. Is het DB bereid om alsnog nader met de Dierenbescherming Amsterdam hierover in overleg te treden? Zo nee, waarom niet?

3. Is het DB van mening dat de methoden die nu worden gebruikt ( afschot en mollenklemmen) in lijn zijn met de aangenomen Dierenwelzijnnota van Stadsdeel Zuid? Zo ja waarom?

4. Is het DB bereid om dit najaar 2012 met een evaluatie te komen over het huidige beleid ten aanzien van het bestrijden van konijnen en mollen en de resultaten ervan, en dit aan de commissie Leefomgeving mee te delen? Zo nee waarom niet?

Daphna Brekveld

26 April 2012, 9:22 | |